Gói kế hoạch quảng cáo giúp doanh nghiệp

Giải pháp kế hoạch tại Advertisting Group

Tại Advertisting Group chúng tôi cung cấp thông tin tư vấn miễn phí là nội dung trên website. Mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên với tư vấn chuyên sâu cho từng ngành nghề chúng tôi cung cấp giải pháp riêng.

Khách hàng nhận được

1. Hiểu sản phẩm và thị trường

Bắt đầu với sản phẩm và dịch vụ để chọn giải pháp. Bạn cần hiểu được toàn bộ về sản phẩm của bạn hay thị trường.

Tìm kols phù hợp với doanh nghiệp

2. Hiểu đối thủ

Phân tích đối thủ triển khai cách kênh và phân tích hiệu quả.

Tìm kols phù hợp với doanh nghiệp